(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH

[ssba]
January 26th, 2016

U Federaciji BiH, postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse. Zakon o radu, i raniji i novousvojeni, tretira samo dužinu trajanja porodiljskog odsustva. I jedan i drugi Zakon jednako tretiraju ovo pitanje i propisuju trajanje porodiljskog odsustva u periodu od jedne godine neprekidno, što je dosta napredno rješenje. Međutim, iako Zakon o radu propisuje da žena ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, ne reguliše ko ima obavezu isplate ove naknade niti iz kojih izvora se finansira. Zakon u ovom smislu samo definira da će ovo pitanje biti regulisano posebnim propisom. Trenutno je naknada ženi koja je na porodiljskom odsustvu regulisana Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH, koji propisuje da se ove naknade regulišu na nivou kantona. Nivo naknada koje se isplaćuju porodiljama u FBiH varira u velikoj mjeri od kantona do kantona, a često ove naknade zavise od raspoloživih budžetskih sredstava i dodatno se smanjuju odlukama kantonalnih vlada u odnosu na ono što je propisano kantonalnim zakonima.

 

Postoji više inicijativa za prevazilaženje ovih problema u Federaciji pokrenute od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Kluba parlamentarki FBiH, Naše stranke – Inicijativa F5 i nevladinih organizacija. USAID-ovi projekt Program jačanja civilnog društva u BiH (CSSP) i Projekt jačanja institucija vlasti i procesa (SGIP), podržavaju uključivanje svih zainteresiranih strana, proces primjene standardizirane metodologije procjene uticaja propisa u izradi javne politike, te participativni proces izrade i razmatranja zakona u svim fazama zakonodavnog postupka.

 

Ministarstvo socijalne politike i rada FBiH je formiralo Radnu grupu koju čine predstavnici kantonalnih ministarstava, nevladinih organizacija i Centara za socijalni rad, koja fokusiraju se na analizu postojećih problema, identifikaciju ciljeva javnih poltika, te definisanje i procjenu učinaka alternativnih mjera za postizanje tih ciljeva, što će poslužiti donosiocima odluka da na bazi argumenata identifikuju opcije koje su najučinkovitije i provodive u realnim prilikama, vodeći računa o zajedničkoj nadležnosti u ovoj oblasti između Federacije BiH i kantona.

 

Kampanja (informativna i zagovaračka) pod nazivom (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH, pokrenuta od strane Udruženja Žene ženama i HUG Žena Trnova, ima namjeru da poveže sve subjekte u zajedničko djelovanje u rješavanju problema na području Federacije BiH.

 

 

Kampanja (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH, ima dva cilja:

• donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama koja će biti jedinstvena za sve žene na federalnom nivou i

• osnivanje Porodičnog fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada.

 

 

Rezultati koji se očekuju:

• donošenje Zakona o zaštiti porodice sa djecom na federalnom nivou

• izmjene u članu 68 novog ZOR-a FBiH, stav 1 (porodilja prima prosjek svoje plate) i stav 2 (dopuna do pune plate porodilje ide na teret poslodavaca)

• eliminacija diskriminacije porodilja po različitim osnovama,

• podizanja pitanja naknada porodilja sa nivoa kantona na nivo Federacije BiH,

• formiranje Federalnog fonda za isplatu porodiljskih naknada

 

Ovim putem vas molimo da se priključite kampanji i u skladu sa svojim mogućnostima date svoj doprinos kroz različite dostupne kanale komunikacije – Facebook page nosi ime: NEdiskriminacija porodilja u FBiH  i web site Porodiljske naknade.
Najčitanije

Access Token is invalid, please get it againFBL | MACCHIATO | MODA | LJEPOTA | LIFESTYLE | ART ATTACK | ZDRAV ŽIVOT | GEEKOLOGIE | COMMUNITY | ADRESAR

MARKETING | KONTAKT | IMPRESSUM

© 2013 - Sva prava zadržana - Fashion, Beauty, Love. Design by White Rabbit team